user_mobilelogo

1. Algemeen

Elk bezoek van de site van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard, en elk gebruik van de informatie die zich op de website van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard bevindt, houdt automatisch, en zonder voorbehoud, de expliciete aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, in hun integraliteit vanwege de bezoeker en/of de gebruiker.

Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik door de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard worden gewijzigd.


2. Intellectuele eigendomsrechten

De website van de  Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard, als zodanig, evenals alle onderdelen ervan zonder uitzondering en van welke aard ook (teksten, foto’s, illustraties, grafisch en infografisch, logo’s, ….) kunnen beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht, met name de auteursrechten.

Tenzij wettelijk bepaalde uitzonderingen is het gebruik van deze content, op welke wijze dan ook, strikt verboden. Derhalve zal reproductie of mededeling aan het publiek, het gebruik van deze content om welke reden en ten aanzien van wie dan ook, enkel mogelijk zijn mits uitdrukkelijke, eventueel schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming door de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard, en/of haar bestuurders, en/of haar aangestelden.

In geen enkel opzicht en in geen enkele mate kan de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden als een toelating tot reproductie of mededeling aan het publiek.


3. Aansprakelijkheid van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard

De informatie opgenomen op deze website is zorgvuldig en te goeder trouw opgesteld.

Anderzijds kan deze informatie niet als exhaustief beschouwd worden, noch wat betreft de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard en haar werking, noch wat betreft de uiteenzetting van de wettelijke bepalingen, noch wat betreft de andere onderdelen zonder uitzondering, noch wat betreft de actualiteit van de gegevens.

De bezoeker en/of de gebruiker van deze informatie aanvaardt uitdrukkelijk, door het bezoek en/of het gebruik van de informatie zelf, dat hij/zij de betreffende informatie niet zal inroepen of kunnen inroepen ten aanzien van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard en/of haar bestuurders, en/of derden, uit welke oorzaak en met welk voorwerp dan ook.

Het gebruik van deze informatie valt onder de exclusieve aansprakelijkheid van de gebruiker. De Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard is niet aansprakelijk voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit het genoemd gebruik, uit welke oorzaak dan ook, noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden.

 


4. Links

Indien en voor zover de site van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard weblinks zou bevatten naar andere websites, kan de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard in geen enkele mate aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de betreffende websites, noch wat betreft de websites gelinkt aan de gelinkte sites.


5. Virussen

De Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis en raadt elke bezoeker daarom aan zelf te scannen op de aanwezigheid van virussen.

De Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die door het bezoek van haar website zou kunnen veroorzaakt worden, noch ten aanzien van de bezoeker, noch ten aanzien van derden.


6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In voorkomend geval, en voor zover persoonlijke gegevens van de bezoeker en/of gebruiker van de site worden ingebracht/geregistreerd, zal deze niet gehanteerd worden dan voor het doel waarvoor de inbrenging/registratie geschiedt.

De Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis doch neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking.

Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de General Data Protection Regulation (GDPR) van 14 april 2016, heeft de bezoeker recht op inzage en verbetering van de verwerkte gegevens alsook de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen of zich hieruit te laten verwijderen. Hiertoe stuurt hij/zij een aangetekend schrijven naar het adres van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard.

De privacy policy van de WVGP vind u op de Privacy - GDPR pagina van de WVGP website (klik hier)


7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde Rechtbank

Alle onderdelen van deze site worden beheerst door het Belgisch Recht.

Alleen de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent zullen bevoegd zijn om enig geschil te beoordelen wat betreft deze website, de inhoud en de informatie erop vermeld, de eraan gelinkte internetsites of –pagina’s, alsmede het gebruik door de bezoeker of een derde.

 

 

Creative Commons Licentie
WVGP website van Dr. Ron de Morée is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0 België licentie .

Identificatie

Recent is de procedure voor de registratie van paardachtigen aangepast. De documenten voor de registratieprocedure werden veranderd en een gedeelte van de registratie kan nu digitaal gebeuren. Meer informatie is te vinden op de website van de FOD volksgezondheid of van de Belgische confederatie van het paard (BCP) of van de europese commisie. Richtlijnen voor het op de juiste manier invullen van het signalement vind u in volgend pdf document op de website van het BCP

 

 

Hoe verdovende middelen en psychotropen bestellen

 

U vind een overzichtsartikel over het bestellen van verdovende  en psychotrope middelen (KB 6/9/2017) als u op de volgende link klikt : https://www.vetcompendium.be/nl/

 


 

 

 

 

West Nile virus in Duitsland

In september 2018 is het eerste geval van een West Nile virus besmetting bij paarden in Duitsland vastgesteld.

Lees meer....


 

  

 

 

 

 

 

Zusterverenigingen

Enquêtes

   Bepaalde wetenschappelijke instanties vragen soms deel te nemen aan enquêtes voor hun onderzoek.  
   De WVGP vzw ondersteunt deze initiatieven door te verwijzen naar dergelijke enquêtes,
    indien ze betrekking hebben op paarden en beantwoorden aan de waarden van de
WVGP vzw.  

 Enquêtes

  

 


 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.